تیک تاک را بر روی دستگاه خود نصب کنید.

دکمه‌ی اشتراک را لمس کنید و Add to Home Screen را انتخاب نمایید.

نصب تیک تاک

تیک تاک

مطالعه ، حل تمرین ، کوئیز